Porady

Bezpieczeństwo w Sylwestra

Czytaj więcej...

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku. Przypominamy o zasadach zakupów i używania fajerwerków

 
Bezpieczny sylwester

Czytaj więcej...

Nadchodzi długo oczekiwana noc sylwestrowa, większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi tzw. fajerwerkami.

 
WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki jego przestrzegania w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na takie elementy jak:


1. Warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:

•    co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi o wymaganym kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
•    odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
•    odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku dopuszczanej maksymalnie 20 m, niemniej z uwagi na możliwą ewakuację jednocześnie ponad 50 osób zalecanej 10 m,
•    drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.,
•    pewnego otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń na klatki schodowe, z klatek schodowych i na zewnątrz budynku.

2. Wykończenie wnętrz:
•    zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,
•    zakaz stosowania na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, materiałów, w tym luźno zwisających i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

3. Sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, takich jak:
•    systemów sygnalizacji pożarowej,
•    stałych urządzeń gaśniczych,
•    dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
•    telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
•    gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.

4. Zapewnienie dostępu do:
•    gaśnic,
•    miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
•    przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
•    wyjść ewakuacyjnych.

5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
•    dróg ewakuacyjnych,
•    miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, przeciwpożarowych wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.

6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

7. Znajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:
•    zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
•    sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
•    zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

8. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.

9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.

10. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych.

II.     W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:
•    zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,
•    przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,
•    utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
•    zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
•    sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
•    zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
•    przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
•    stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
•    przestrzeganie wymagań i zaleceń w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych,
•    przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.

WYMAGANIA PRZY ORGANIZACJI POKAZÓW Z UŻYCIEM WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH


      Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych, oprócz wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, należy uwzględnić wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac
z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1328), które określa sposób i warunki zabezpieczenia pokazu pirotechnicznego, a w szczególności minimalne odległości usytuowania publiczności w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych na terenie pokazu pirotechnicznego, przedstawione w poniższej tabeli:

L.P.

Rodzaj odpalanego wyrobu pirotechnicznego

Rodzaj odpalanego wyrobu pirotechnicznego

Minimalna odległość od publiczności [m]

1

Wyroby pirotechniki widowiskowej niewzlatujące, w szczególności fontanny, wulkany, wodospady, ognie  bengalskie, dymy, napisy, słońca

Niemiotające efektów na odległość

30

2

Bomby pirotechniczne kuliste (w tym wodne) bez efektu hukowo-błyskowego jako podstawowy. Moździerze

Bomby w kształcie kuli lub w kształcie cylindra o wysokości do dwóch kalibrów. Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy

1 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 50 m

3

Bomby pirotechniczne cylindryczne niezależnie od efektu i kuliste z efektem hukowo-błyskowym jako podstawowy

Bomby w kształcie cylindra o wysokości powyżej dwóch kalibrów. Bomby w kształcie kuli w kształcie cylindra o wysokości do dwóch kalibrów z efektem hukowo-błyskowym jako podstawowy. Wystrzeliwane z rur pokazowych

1,2 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 60 m

4

Miny, bukiety pirotechniczne

Efekty snopu iskier w różnych układach, nielecące w powietrzu w postaci zwartej bryły, wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy

0,8 x kaliber wyrobu w milimetrach, ale nie mniej niż 40 m

5

Rakiety i inne wyroby latające z napędem własnym (np. latające koła UFO)

Wyroby napędzane silnikiem pirotechnicznym ze stabilizatorem lub bez

200 m w kierunku lotu rakiety,
125 m w pozostałych kierunkach

6

Baterie, wyrzutnie wielostrzałowe, rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. Wyrzutnie i rzymskie ognie o kalibrze powyżej 60 mm należy traktować w  zależności od efektu jako bomby kuliste lub bukiety

Wyroby wielostrzałowe wyposażone w wiele rur połączonych układem odpalania. Kaliber pojedynczej wyrzutni ? 30 mm 
Kaliber pojedynczej wyrzutni 31-60 mm

50

70

Objaśnienia:


1.    Podane w powyższej tabeli wielkości wyliczono, przyjmując, iż strzelanie odbywa się pionowo lub z odchyleniem od pionu do 10°; nie uwzględniono wpływu wiatru; miejsce strzelania jest położone na tym samym poziomie co publiczność.

2.    Przy określaniu minimalnej odległości od publiczności wyrobów niewymienionych w tabeli należy stosować wymagania dla wyrobów o podobnym działaniu i stwarzających podobne zagrożenie.

3.    Wielkości podane w powyższej tabeli mają charakter orientacyjny, wyliczenie bezpiecznej odległości od miejsca odpalania wyrobów pirotechniki widowiskowej do publiczności każdorazowo wykonuje kierujący pokazem, uwzględniając warunki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo konkretnego pokazu, w tym między innymi: odchylenie od pionu kierunku strzelania, wpływ wiatru bocznego, różnice poziomów pomiędzy miejscem odpalania wyrobów a miejscem zajmowanym przez publiczność.
Zwraca się również uwagę, że lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Warunki przechowywania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych
Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dozwolona jest, jeżeli spełniono wymagania określone w przepisach:


•    rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577),
•    rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589),
•    rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. Nr 158, 1329) oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Przechowywanie i sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, w obiektach przeznaczonych na cele handlowe może mieć miejsce, jeżeli spełniono w szczególności następujące wymagania i zasady bezpieczeństwa:

1)    w pomieszczeniach sklepowych i zapleczach mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe, oznaczone kodem kwalifikacyjnym 1.4 S i

1.4  G  oraz 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G jeżeli ilość mieszaniny pirotechnicznej w jednostkowym wyrobie zezwala na potraktowanie go jako 1.4 G,

2)   dopuszczalna ilość (masa brutto) przechowywanych w obiekcie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, oznaczonych kodem 1.4 G i 1.4 S, nie może przekraczać:
•    w pomieszczeniach sklepowych (sprzedaży) – 1000 kg,
•    w pomieszczeniach zaplecza, zapewniającym ciągłość sprzedaży – 1000 kg,
•   w magazynie  przeznaczonym do składowania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku – 1000 kg, natomiast wyrobów oznaczonych kodem 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G, które traktowane są jako „wyroby 1.4 G”:
•    w pomieszczeniach sklepowych (sprzedaży) – 50 kg,
•    w pomieszczeniach zaplecza (magazynku podręcznym sklepu) – 50 kg.

3)  pirotechniczne wyroby widowiskowe powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,

4)  drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia sklepu i zaplecza powinny się otwierać na zewnątrz pomieszczeń i posiadać zamki rolkowe, działające w wyniku pchnięcia lub rozsuwać na zewnątrz,

5)  półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających w czasie pożaru tworzenie toksycznych związków, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

6)   pomieszczenia są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożenia stwarzanego przez przechowywane wyroby,

7)  elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120 °C (393 K),

8)  wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu,

9)  obiekty posiadają ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, zgodną z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi;

10)  urządzenia i instalacje elektryczne odpowiadają wymaganiom stawianym urządzeniom instalowanym w miejscach zagrożonych pożarem zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, zapewniających bezpieczeństwo,

11)  przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon,

12)   posiadają system wentylacji wyciągowej,

13)  temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 30 °C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu,

14)   okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m x 0,75 m,

15)  zabrania się w strefie ochronnej pomieszczeń sklepu i zaplecza, używania ognia otwartego, palenia tytoniu, oraz prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych

16)   w bezpośrednim ich otoczeniu nie należy przechowywać substancji łatwo palnych lub butli zawierających gaz pod ciśnieniem.

17)   zabrania się demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,

     Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP. Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń magazynowych, przeznaczonym do składowania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku, określają przepisy wspomnianego na wstępie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r.

 

 
Instalacje techniczne

 

 INSTALACJE TECHNICZNE W OBIEKCIE – PRZEGLĄDY, KONSERWACJA, PRZEPISY.

INSTALACJA GAZOWA powinna być poddawana okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanutechnicznego co najmniej raz w roku.

INSTALACJA WENTYLACYJNO – DYMOWO – SPALINOWA

Wymagane przeglądy instalacji wentylacyjno – dymowo – spalinowej zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonywać:

- co najmniej raz w roku w zakresie stanu technicznego instalacji,

- w zakresie m.in. stanu technicznego kotłów :

   - o mocy ponad 100 kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, co  najmniej raz na 2 lata,

   - o mocy od 20 do 100 kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym, stałym lub gazowym, co najmniej raz na 4 lata.

INSTALACJA ELEKTRYCZA

Co najmniej raz na 5 lat należy poddać kontroli instalację elektryczna i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Wymagane przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku budynków mieszkalnych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalne) i grupy wysokości wysokich i wysokościowych (więcej niż 9 kondygnacji nadziemnych lub 25 metrów wysokości) należy dostosować istniejące tzw „suche piony” do obowiązujących przepisów – nawodnić i wyposażyć w sprzęt zgodnie z normatywem - hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm i zasięgu obejmującym całą powierzchnię kondygnacji, na której się znajduje.

INNE INSTALACJE I URZĄDZENIA PPOŻ.

Wszystkie urządzenia i instalacje służące ochronie życia i zdrowia powinny być poddawane regularnym przeglądom, co najmniej raz w roku, chyba że producent zalecił częściej.

- instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i zapasowego,

- instalacja oddymiania,

- instalacja hydrantów zewnętrznych na terenie prywatnym,

- system sygnalizacji pożaru,

- dźwiękowy system ostrzegania,

- i inne

UWAGI DO PROTOKOŁÓW

Podczas kontroli powinien być sporządzony protokół, w którym należy jednoznacznie określić stan instalacji oraz możliwość jej użytkowania.

W protokole poza datą i miejscem wykonania badania, powinien być określony zakres czynności jakie zostały wykonane podczas przeglądu, wraz z zawartymi uwagami bądź opisem dotyczącymi stanu faktycznego instalacji, także przed jak i po dokonaniu napraw.

Badania powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi normami dotyczącymi poszczególnych instalacji, natomiast w protokole powinna być podana podstawa prawna, z której korzystał uprawniony do przeprowadzenia badania.

REGULACJE PRAWNE

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r.  Nr 178, poz. 1380),

ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

Polska Norma PN-87-B-02411. Ogrzewnictwo: Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

i inne…

 

 

 

 

 

Postępowanie w Przypadku Pożarów…

Jak zwalczać powstały pożar    W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.  

Czytaj dalej ...

Postępowanie podczas wypadku…

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to: Zabezpiecz miejsce zdarzenia: "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku), w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych), wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej, przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję, jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Czytaj dalej ...

Bezpieczeństwo w Domu…

Bezpieczeństwo w mieszkaniach    Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.    Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj dalej ...

Porady na Zimę…

Śnieg na dachach        Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700 - 800 kg, a lodu ok. 900 kg. Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu.

Czytaj dalej ...

Czad Cichy Zabójca…

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem !!!OSTRZEGAMY !    Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.  

Czytaj dalej ...