Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Deklaracja dostępności
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP KM PSP w Koszalinie.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kabata, p.kabata@kmpsp.koszalin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943455200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna:
Budynek Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na parter obiektu. Budynek nie jest wyposażony w windę.

118565994 3816823941685272 7214418295928406112 o

„Dziki weekend”.

W dniach 21-23.08.2020 r. w Policach odbył się festiwal biegowy tzw. „Dziki weekend”. Formuła festiwalu składała się z następujących biegów:

21.08 – X „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – 5 km.

22.08 – X „Bieg Szlakiem Dzika” i VI „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” – 10 km – bieg przełajowy.

23.08 – VI „Ekstremalny Dzikobieg” i VI „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym” – 7,5 km – bieg z przeszkodami.

W nocnym biegu wystartowało 434 biegaczy, w biegu przełajowym wystartowało 411 biegaczy, a w biegu ekstremalnym 546 biegaczy.  We wszystkich biegach startowali  strażacy z naszego województwa.

W biegach uczestniczyła reprezentacja biegaczy KM PSP w Koszalinie w składzie:

 1. asp.sztab. Grzesik Eugeniusz
 2. st.ogn. Mazur Emiliusz
 3. Dorota Marschałkowska

Reprezentacja uzyskała następujące wyniki:

 

W biegu nocnym:

- w kategorii M50 – 2 miejsce  - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

- w kategorii M40 – 5 miejsce  – st.ogn Mazur Emiliusz

- w kategorii K50 – 6 miejsce  – Dorota Marschałkowska.

W biegu przełajowym:

- w kategorii M40 –  4 miejsce -  st.ogn. Emiliusz Mazur,

- w kategorii M50 –  2 miejsce  - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

- w kategorii K50 –  7 miejsce  – Dorota Marschałkowska.

W biegu ekstremalnym:

- w kategorii M40 –  3 miejsce  -  st.ogn. Emiliusz Mazur,

- w kategorii M50 –  5 miejsce  - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

Klasyfikacja łączna DZIKI WEEKEND:

- w kategorii M40 –  3 miejsce -  st.ogn. Emiliusz Mazur,

- w kategorii M50 –  2 miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik

W kategorii drużyna OPEN -10 km:

 1. miejsce – st.ogn. Emiliusz Mazur (Przemysław Barański, Jacek Rudziński)

 

W kategorii Drużyna Mistrzostwa Wojewódzkie Strażacy -10 km:

1.miejsce - – st.ogn. Emiliusz Mazur (Jacek Rudziński)

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków -10 km:

 1. miejsce - st.ogn. Emiliusz Mazur,
 2. miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,
 3. miejsce – Dorota Marschałkowska.

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków  Kobiet -10 km:

1.miejsce – Dorota Marschałkowska.

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków Mężczyzn -10 km:

 1. miejsce - st.ogn. Emiliusz Mazur,
 2. miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków Mężczyzn -10 km:

 1. miejsce - st.ogn. Emiliusz Mazur,
 2. miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

           

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków Kobiet -10 km:

 1. miejsce – Dorota Marschałkowska

 

 • 118271372_3804076392960027_5113690904815927464_o
 • 118284841_3804088979625435_1202794224200745827_o
 • 118306901_3804080076292992_3322874970122683722_o
 • 118379152_3808417109192622_7246162760081745294_o
 • 118443494_3813873281980338_5451039512595446231_o
 • 118562520_3813844701983196_2683745484898560991_o
 • 118564271_3813872971980369_6754155387636048156_o
 • 118565994_3816823941685272_7214418295928406112_o
 • 118580707_3818819564819043_5508874022136694000_o
 • 118604130_3813831098651223_94306887924558916_o

opracowanie: mł.bryg.Bogdan Kasprzyk, zdjęcia: zgodnie z opisem zdjęcia

IMG 20200620 104059461 HDR

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2020 r. w terminie

od 11 września 2020 r. do 11 października 2020 r. zostanie przeprowadzone Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Łączna liczba miejsc dla wszystkich OSP to 40 kursantów. Proszę zgłaszać kandydatów, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczenie e-learningu.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć
 2. Wymagane dokumenty:
 • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),
 • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl) wraz z klauzulą o RODO na drugiej stronie skierowania.

Plan kursu zostanie umieszczony na stronie internetowej KM PSP w Koszalinie - www.kmpsp.koszalin.pl

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 11 września 2020 r. o godz. 1600 w siedzibie KM PSP w Koszalinie na ul. Strażackiej 8 a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 11 października 2020 r. od godz. 1000.

Informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej
na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów ani samych dużych liter)
, z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

Z części I – Ochrona ludności tematy:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Z części II – Ratownictwo:

 1. Szkolenie BHP
 2. Szkolenie podstawowe cz.I
 3. Szkolenie podstawowe cz.II
 4. Ratownictwo techniczne
 5. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP
 6. Wyposażenie OSP - przeznaczanie, obsługa, konserwacja

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z  tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 3  września 2020 r. do godz 10 :00.

  Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego. 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455209, (94)3455214, (94)3455213.

 

SKIEROWANIA PROSZĘ DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2020:

 

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE PODSTAWOWE OSP - DO POBRANIA

 

PLAN ZAJĘĆ - DO POBRANIA

 

 

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkanców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóż strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji "Bitwy o wozy".

bitwa2

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE !! - DO POBRANIA

Źródło: www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Bedzie-kolejna-edycja-Bitwy-o-wozy/idn:37814
www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Szczegoly-drugiej-edycji-Bitwy-o-wozy/idn:37816

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin